ที่อยู่ วัดราชผาติการาม

วัดราชผาติการาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ