ที่อยู่ วัดราชคฤห์

วัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ