ที่อยู่ วัดผ่องพลอยวิริยาราม

วัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนา เขตบางนา

จังหวัดกรุงเทพ 10260