ที่อยู่ วัดประยุรวงศาวาส

วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ