ที่อยู่ วัดปฐมบุตรอิศราราม

วัดปฐมบุตรอิศราราม แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700