ที่อยู่ วัดบุปผาราม

วัดบุปผาราม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ