ที่อยู่ วัดบางไส้ไก่

วัดบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600