ที่อยู่ วัดบางบำหรุ

วัดบางบำหรุ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700