ที่อยู่ วัดนวลจันทร์

วัดนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

จังหวัดกรุงเทพ