ที่อยู่ วัดดุสิดาราม

วัดดุสิดาราม แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ