ที่อยู่ วัดชำนิหัตถการ

วัดชำนิหัตถการ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

จังหวัดกรุงเทพ 10330