ที่อยู่ วัดกัลยาณมิตร

วัดกัลยาณมิตร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ